Testament, waar moet je aan denken?

Testament, waar moet je aan denken?

testament

Testament, waar moet je aan denken?

Wanneer u uw laatste wil duidelijk vastlegt in een testament bent u ervan verzekerd dat uw geld en andere bezittingen bij de mensen een/of organisaties terecht komt die u zelf uitgekozen hebt. Erfgenamen hebben niet alleen recht op uw bezittingen, maar zijn ook aansprakelijk voor uw eventuele schulden. In Nederland kan iedereen die 16 jaar en ouder is een testament laten opstellen bij de notaris. Een document dat is opgesteld zonder een notaris is in Nederland niet rechtsgeldig. Het is wel mogelijk om een codicil op te stellen. Hierin kunt u alleen specifieke voorwerpen schenken aan de nabestaanden van uw keuze. Een testament blijft als het eenmaal is opgesteld altijd geldig. Er kunnen aanpassingen aan gedaan worden maar wel weer met tussenkomst van een notaris.

Wat kan ik in een testament regelen?

In een testament kunt u aangeven wie er aanspraak maakt op uw bezittingen na uw overlijden. Het is dus mogelijk om te bepalen wie uw erfgenamen zijn en welke erfgenaam aanspraak maakt op welke bezittingen. Hierdoor kunt u ervoor zorgen dat uw partner en/of kinderen recht hebben op uw bezittingen. Het wordt ook steeds populairder om een (deel) van de bezittingen na te laten aan een goed doel of een andere organisatie.

Wat is erfstelling, en wat is een legaat?

In een legaat wordt aangegeven dat een vastgesteld geldbedrag of bepaald voorwerp of goed nalaat aan een specifiek persoon of organisatie. Een legaat is een bepaling die is opgenomen in een testament. Bij een erfstelling wordt een persoon tot erfgenaam benoemt. Dit is een bepaald percentage van het totaal bezit van de overledene. Bij een legaat gaat het dus om een vastgesteld bedrag of voorwerp, terwijl het bij een erfstelling gaat om een percentage van het totaal. Bij een erfstelling worden eerst de schulden, boedelkosten en legaten van de totale nalatenschap afgetrokken. Vervolgens krijgen de erfgenamen hun deel van de erfenis.

Hoe lang is een testament geldig?

Als een testament eenmaal is opgesteld is deze voor altijd geldig. Een testament wordt aangemeld bij het Centraal Testamentenregister. Daarom is het voortbestaan van uw testament niet afhankelijk van een notaris. Bovendien kunnen daardoor altijd aanpassingen gemaakt worden door een andere notaris. Deze stuurt het nieuwe testament op naar het Centraal Tentamenregister waarmee het oude testament automatisch komt te vervallen.

Testament en niet getrouwd. Wat nu?

Als u en u partner alleen beschikken over een samenlevingscontract dan bent u wettelijk gezien geen erfgenamen van elkaar. Daarom is het noodzakelijk om een testament op te stellen als u wilt dat uw partner recht heeft op uw erfenis. Bij het opstellen van een verblijvenbeding kunt u er bovendien voor zorgen dat uw eventuele kinderen geen recht hebben op hun deel van de erfenis. Bij een geregistreerd partnerschap zijn de regels in principe hetzelfde als bij een huwelijk en is er een automatische regeling voor de erfenis.

Wat is een executeur testamentair?

Een executeur testamentair is een door de overledene aangewezen persoon die de afhandeling van de erfenis verzorgd. Deze persoon zorgt er bijvoorbeeld voor dat de huur wordt opgezegd, dat openstaande schulden worden betaald en dat legaten bij de juiste personen terecht komen. Sinds een wetswijziging in 2013 is het niet meer mogelijk om een executeur testamentair te benoemen via een codicil.

Geen testament, wie krijgt mijn bezit?

Als uw komt te overlijden en u heeft geen testament opgesteld dan volgt er een wettelijke verdeling. Door wettelijke verdeling wordt uw erfenis bijvoorbeeld in gelijke delen verdeeld tussen uw partner en eventuele kinderen. In het geval dat uw partner nog leeft wordt het deel waar uw kinderen recht op hebben pas later aan hun afgestaan. Dit is met name om uw partner ervan te verzekeren dat hij of zij niet genoodzaakt is om het huis om andere goederen te verkopen om ervoor te zorgen dat uw kinderen hun erfdeel krijgen. Uw partner is dus bevoegd om het erfdeel van uw kinderen te blijven gebruiken. Er zijn drie scenario’s waarbij uw kinderen hun erfdeel kunnen komen opeisen. In de eerste plaats is dat wanneer uw partner overlijdt. Ten tweede kan het voorkomen dat uw partner in de schuldsanering zit en uw kinderen daarom hun erfdeel komen opeisen. Een derde mogelijkheid is wanneer uw partner failliet gaat.