Wat is de taak van een gerechtsdeurwaarder?

Wat is de taak van een gerechtsdeurwaarder?

gerechtsdeurwaarders

Wat is de taak van een gerechtsdeurwaarder?

Het is belangrijk dat ondernemingen ervan uit kunnen gaan dat ze betaald worden voor geleverde diensten en producten. Daarom worden ze door de wet beschermd waardoor ze ervan verzekerd zijn dat bepaalde afspraken worden nagekomen. Als iemand een dienst of product aan iemand verkoopt, dan is deze persoon automatisch beschermd door de wet. De rol van een gerechtsdeurwaarder is het ten uitvoer brengen van deze regels. De regels worden door rechters opgesteld maar het is de deurwaarder die ervoor zorgt dat deze regels worden nageleefd. Een gerechtsdeurwaarder is benoemd door de Kroon en daarom een openbaar ambtenaar. Deurwaardes hebben uiteenlopende taken die allen tot doel hebben om ervoor te zorgen dat wetten worden nageleefd en door rechters voltrokken vonnissen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het ambt van een gerechtsdeurwaarder omvat het uitbrengen van een dagvaarding, het betekenen van een vonnis, het opmaken van akten, het nemen van executoriale maatregelen en toezicht houden en orde handhaven. Hieronder wordt kort uitgelegd wat al deze taken inhouden.

Dagvaarden

Bij een dagvaarding wordt iemand officieel opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Voor de start van het proces is het noodzakelijk dat een deurwaarder een dagvaarding betekend. In opdracht van een eiser wordt de dagvaarding door de deurwaarder uitgevoerd. De gedaagde wordt door middel van een officiële procedure in kennis gesteld van het tegen hem begonnen proces. De gerechtsdeurwaarder heeft dan ook de mogelijkheid om de gedaagde in te lichten. Hierdoor kan deze zich voorbereiden op het aankomende proces en vragen stellen aan de deurwaarde. Dit stelt de gedaagde in staat om zich voor te bereiden op zijn of haar verweer als deze het niet eens is met de dagvaarding. Door het persoonlijke contact van de deurwaarde op het adres van de gedaagde is het bovendien uitgesloten dat een gedaagde geen weet heeft van de dagvaarding.

Betekenen

Een andere taak voor een gerechtsdeurwaarder is het betekenen van officiële stukken, zoals overeenkomsten met grote financiële belangen. Na een uitspraak van een rechter is het de taak van een gerechtsdeurwaarder om het vonnis, de beschikking of het arrest te betekenen. Hierbij overhandigt de gerechtsdeurwaarder in persoon het exploot aan de geadresseerde. Als de persoon in kwestie niet thuis is zal de gerechtsdeurwaarder de stukken in een gesloten envelop stoppen en deze vervolgens in de brievenbus doen. Daarbij komen speciale aanduidingen te staan zodat het voor de ontvanger duidelijk is dat het om een ambtelijk stuk gaat en deze zo spoedig mogelijk opengemaakt dient te worden. In het geval dat een deurwaarder geen brievenbus kan vinden op het desbetreffende adres kan deze kiezen voor twee verschillende acties. In de wet staat namelijk niet aangegeven hoe de deurwaarde de stukken moet aanleveren, slechts dat dit ‘aan’ het adres van de geadresseerde moet afleveren. De eerste optie bij het ontbreken van een brievenbus is om de brief via post te versturen. De tweede optie is de brief via een open raam, kattenluik of iets anders bij geadresseerde te krijgen.

Opmaken van akten

Een gerechtsdeurwaarder is bevoegd om aktes ter constatering op te stellen. Mocht er later onenigheid bestaan over bepaalde afspraken of feiten dan kan er beroep worden gedaan op een akte als rechtsgeldig bewijs.

Executie

Het komt regelmatig voor dat iemand tegen wie een executoriale titel is geëist niet voldoet aan het bevel. Hierbij kunt u denken aan het weigeren van en vonnis of een notariële akte. In zulke situaties kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot het nemen van executoriale maatregelen en de desbetreffende persoon te dwingen om de veroordeling tot uitvoer te brengen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van het beslagrecht als iemand veroordeeld is tot een betaling. Ook kan er sprake zijn van de ontruiming van een woning als de rechter een huurovereenkomst heeft ontbonden. Een vonnis van een rechter kan ook inhouden dat iemand iets moet nalaten of doen op straffe van een dwangsom. Als het nodig is kan een deurwaarde deze dwangsommen komen innen. Als blijkt dat de dwangsommen geen effect hebben kan er een civiele gijzeling worden uitgevoerd. Dit kan alleen plaatsvinden als de geëxecuteerde de middelen heeft om aan het vonnis te voldoen maar dit weigert te doen.

Toezicht houden en orde handhaven

Naast het tot uitvoer brengen van vonnissen heeft een gerechtsdeurwaarder nog andere taken. Bijvoorbeeld het toezicht houden op openbare verkopen, hierbij kunt u denken aan veilingen. Toezicht houden op de verkoop van ontroerende zaken maakt geen deel uit van het takenpakket van een gerechtsdeurwaarder.