Hoe verloopt een juridisch incasso traject?

Hoe verloopt een juridisch incasso traject?

Juridisch-incasso-traject

Hoe verloopt een juridisch incasso traject?

Het juridisch incasso traject wordt gestart wanneer een debiteur na verschillende aanmaningen en sommaties nog steeds niet betaald heeft. Het juridisch incasso traject kan opgedeeld worden in twee verschillende fases. In de eerste fase gaat het nog om een traject dat buiten de rechtbank omgaat. Deze fase wordt de minnelijke of buitengerechtelijke fase genoemd. In deze fase is de grootste rol weggelegd voor de gerechtsdeurwaarder die met verschillende aanmaningen probeert de schuld in te vorderen. Als dit niet lukt dan gaat het incasso traject over in de gerechtelijke fase. Hierbij moet de debiteur voor de rechter verschijnen. Dit wordt gemeld via een dagvaarding waarin ook staat welke vordering het betreft en de reden waarom de debiteur moet betalen. In de uiteindelijke executie wordt de debiteur verteld wat de consequenties zijn van het niet betalen na het uitspreken van de straf.

Minnelijke fase

De minnelijke fase wordt nog uitgevoerd door een incassokantoor. Er wordt geprobeerd om de schuldenaar via brieven en telefoongesprekken te dwingen om de openstaande rekeningen te betalen. Het kan ook voorkomen dat er bepaalde afspraken worden gemaakt waardoor de schuldenaar toch nog in staat is om te betalen. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden door een bepaalde regeling te treffen waarbij schuldeiser en schuldenaar samen akkoord gaan met het over termijnen betalen van de openstaande rekening. Hierdoor worden verdere consequenties voor de schuldenaar voorkomen. In de eerste incassobrief die door het incassobureau aan de debiteur wordt gestuurd staat precies om welke vordering het gaat, aan wie er betaald moet worden en hoeveel er eventueel al betaald is. In deze vordering is het openstaande bedrag ven de vordering al verhoogd door verscheidende kosten, bijvoorbeeld de wettelijke rent en de buitengerechtelijke kasten van de incassoprocedure. Als er niet gereageerd wordt op de eerste incassobrief dan wordt er vaak contact opgenomen via de telefoon. Als een debiteur dan nog niet reageert wordt er een tweede incassobrief opgestuurd. Als het openstaande bedrag dan nog niet is overgemaakt dan wordt de juridische fase van het incassotraject gestart.

Gerechtelijke fase

De gerechtelijke fase vangt aan met een dagvaarding. In dit document staat dat de schuldenaar zich op een bepaalde datum en tijd bij de rechtbank moet verantwoorden. Bovendien staat erbij vermeld waarom de schuldeiser geld eist van de schuldenaar en waarom hij of zij zich bij de rechtbank moet melden. De deurwaarde is verantwoordelijk voor het afleveren van dit document bij de debiteur. Daarnaast staat er in de dagvaarding wat de schuldeiser allemaal heeft gedaan om ervoor te zorgen dat de schuldenaar de openstaande rekeningen betaalt. Daarbij gaat het om de incassokosten zoals gepleegde telefoontjes, verstuurde e-mails en het inschakelen van instanties. In de dagvaarding verzoekt de schuldeiser de rechter tot een veroordeling van de schuldenaar. Het doel van deze veroordeling is het dwingen van het betalen van de openstaande schuld en de incassokosten die gemaakt zijn om de schuldenaar te laten betalen. In de dagvaarding staat uiteraard ook de uiterlijke datum vermeld waarop de schuldenaar moet aangeven of hij verweer gaat voeren tegen de veroordelingen van de schuldeiser. Deze uiterlijke datum wordt de zittingsdatum genoemd. De tijd tussen de dagvaarding en de zittingsdatum moet minimaal zeven dagen zijn. Het is voor de verdedigende partij ook mogelijk om te verzoeken om de datum van het verweer naar een latere dag te verplaatsen. De verdediging kan zowel mondeling als schriftelijk gevoerd worden. In de meeste gevallen zal het in ieder geval in eerste instantie gaan om een schriftelijk verweer. Pas wanneer het gaat om erg grote bedragen of erg ingewikkelde zaken zal er een mondelinge verdediging plaatsvinden. Als er gekozen wordt voor een mondelinge verdediging dan wordt deze verklaring in een document vastgelegd. Dat document is dan het proces-verbaal.

Executie

Als er door de rechter geconcludeerd is dat de debiteur inderdaad geld verschuldigd is aan de schuldeiser, dan is deze bij wet verplicht om het opstaande bedrag te betalen. Ook als de debiteur niet komt opdagen bij de rechtbank kan de rechter de beschuldigde bij verstek veroordelen. Als de partij niet kan of niet wil betalen dan kan er worden overgegaan op beslaglegging of executie. Bij beslaglegging kan er sprake zijn van een bankbeslag, een beslag op het inkomen of een beslag op (on)roerende zaken. Als er na beslaglegging nog steeds niet betaald is dan wordt er gekozen voor een executieverkoop. Hier worden bepaalde bezittingen van een debiteur, bijvoorbeeld een auto of een huis, in het openbaar verkocht door de gerechtsdeurwaarder.