Hoe hoog is het smartengeld in Nederland

Hoe hoog is het smartengeld in Nederland

smartgeld

Hoe hoog is het smartengeld in Nederland

Smartengeld wordt uitgekeerd als vergoeding van immateriële schade. Als gevolg van een ongeval door de schuld van een ander kan er een bedrag geëist worden van de schuldige partij. De hoogte van het bedrag is niet altijd even makkelijk te bepalen en is afhankelijk van een aantal factoren. Hieronder wordt kort uitgelegd wat smartengeld is, wanneer het wordt uitbetaald en welke omstandigheden en factoren een rol spelen in het bepalen van de hoogte van het bedrag.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding voor opgelopen, immateriële schade. Deze opgelopen schade is het gevolg van een ongeval waarbij letsel is ontstaan. Smartengeld kan een vergoeding zijn voor leed, pijn, gereduceerde levenskwaliteit en psychische schade. Het letsel is ontstaan door een ongeval dat veroorzaakt is door de schuld van een andere partij.

Welke factoren bepalen de hoogte

Er zijn flink wat factoren die een rol spelen bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld. Een van de factoren die het bepalen van de hoogte compliceert is dat er voor het definitief vaststellen van de hoogte van het smartengeld sprake moet zijn bij een medische eindsituatie bij het slachtoffer. Dat wil zeggen dat het slachtoffer is genezen of er geen verbetering meer mogelijk is in de medische situatie van het slachtoffer. De ernst van het letsel speelt uiteraard ook een rol bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld, evenals de duur van de schade, de hoeveelheid pijn die geleden is, opgelopen lichamelijke beperkingen, psychische schade, de gevolgen van de schade op de rest van het leven van het slachtoffer, de leeftijd van het slachtoffer en de mate van schuld bij de veroorzaker van het letsel. Het uiteindelijke bedrag van het smartengeld wordt bepaald door letsel deskundigen. Deze kijken hierbij ook naar de hoogte van bedragen van smartengeld bij vergelijkbare zaken in het verleden, zoals het aard van het ongeval en de ernst van de letselschade.

Letselschade bij gering letsel

Bij een geringe vorm van letselschade is er geen sprake van permanente schade. Een normale dagtaak kan één tot maximaal dertien weken niet uitgevoerd worden. Bij dit soort geringe letsels kan het slachtoffer een bedrag van maximaal 2000 euro als vergoeding krijgen.

Letselschade bij licht letsel

Bij licht letsel kan er sprake zijn van een ziekenhuisopname, een operatieve ingreep, korte periode van invaliditeit waarbij het lopen met krukken of hulp van verpleging nodig is of er kan sprake zijn van littekenvorming. Bij dit type van letselschade kan het slachtoffer maximaal 3500 euro aan smartengeld ontvangen.

Letselschade bij matig letsel

Bij matig letsel kan er al sprake zijn van letsel met grote gevolgen voor het slachtoffer. Matig letsel kan onder andere het verlies van enkele vingers zijn, blijvend letsel aan de rug of de nek, gecompliceerde botbreuken en psychische schade ten gevolge van verkrachting of ontucht inhouden. Bij matig letsel kan een slachtoffer 3500 tot 9000 euro aan smartengeld ontvangen.

Letselschade bij ernstig letsel

Bij ernstig letsel is het slachtoffer langere tijd opgenomen geweest in het ziekenhuis of voor een lange periode afhankelijk van hulp van medisch personeel. De behandeling van het letsel heeft minimaal één jaar geduurd. Het kan gaan om een coma, een schedelbasisfractuur, een ernstige verbrijzeling en er is sprake van functieverlies. Bij deze vormen van letsel kan het smartengeld oplopen tot 21.000 euro.

Letselschade bij zwaar letsel

Bij zwaar letsel is er sprake van ernstig functieverlies bij het slachtoffer. Voor slachtoffers is het vaak onmogelijk om hun werk uit te voeren en er is ook hulp nodig bij alledaagse taken. Er is geen zicht op volledig herstel en het slachtoffer zal de rest van zijn of haar leven last ondervinden van het opgelopen letsel. Ook kan er sprake zijn van levensgevaarlijk letsel. Het maximale bedrag dat uitgekeerd wordt aan het slachtoffer is 43.000 euro.

Letselschade bij zeer zwaar letsel

Bij zeer zwaar letsel is er sprake van blijvend letsel dat het leven van het slachtoffer ernstig beïnvloed. Het kan voorkomen dat een slachtoffer levenslange medische begeleiding nodig heeft en arbeidsongeschikt verklaard wordt. Voorbeelden van schade die valt onder zeer zwaar letsel zijn blijvende blindheid aan beide ogen, het verlies van een ledemaat, een hoge dwarslaesie en ernstige geestelijke instabiliteit. Slachtoffers van zeer zeer zwaar letsel hebben recht op een bedrag tot 76.000 euro.

Letselschade bij uitzonderlijk zwaar letsel

Uitzonderlijk zwaar letsel is de laatste en meest ernstige categorie. Hierbij zijn slachtoffers levenslang belemmerd door de opgelopen schade, bijvoorbeeld bij een volledige dwarslaesie, zeer ernstige brandwonden en ernstig beperkte of helemaal geen communicatiemogelijkheden. Bij dit type letsel is de maximale som aan smartengeld eveneens 76.000 euro.

Smartengeld claimen

Er zijn een aantal voorwaarden voor het claimen van smartengeld bij letselschade. Zo moet er een aantoonbare tegenpartij zijn die schuld heeft aan het ongeval. Hierbij moet er sprake zijn van bewijs van aansprakelijkheid en bewijs dat het letsel een direct gevolge is van het ongeval. Daarbovenop moet er sprake zijn van een medische eindsituatie.