Wat is mediation?

Wat is mediation?

Mediation

Wat is mediation?

Mediation wordt toegepast om onenigheid na een conflict op te lossen. Hierbij is het de bedoeling dat er samengewerkt wordt om tot een oplossing te komen. Bij een goed verlopen mediation proces zijn beide partijen gelukkiger. In veel gevallen staan twee of meer partijen lijnrecht tegenover elkaar tijdens een conflict. Zo’n conflict kan om meerdere redenen ontstaan zijn. Er is bijvoorbeeld schade bij één van beide partijen en die partij probeert een gedeelte van deze kosten vergoed te krijgen door de tegenpartij. Met mediation is het de bedoeling dat beide partijen om de tafel gaan zitten en aan de hand van gesprekken tot een oplossing komen. Door de belangen en doelen van beide partijen te weten te komen is het vaak een stuk eenvoudiger om tot een oplossing te komen die voor beide partijen werkt. Bij ernstige meningsverschillen is er dikwijls sprake van een verstoorde communicatie. De beide partijen luisteren niet meer naar elkaars standpunten en gesprekken zijn vaak niet meer dan beschuldigingen over en weer. Door de communicatie te herstellen kan er weer gepraat worden over een oplossing voor het probleem. Het is de bedoeling dat deze oplossing acceptabel is voor beide partijen. In het beste geval is er zelfs sprake van een win-win situatie, hierbij zijn beide partijen beter geworden door de oplossing van het conflict.

Wanneer wordt mediation toegepast?

Er zijn talloze denkbare situaties waarbij mediation kan worden toegepast. Vooral in situaties waarbij beide partijen loodrecht tegenover elkaar staan is mediation vaak een goede methode om tot een oplossing te komen waarmee beide partijen tevreden zijn. Bij bijvoorbeeld burenruzies wordt er vaak niet meer met elkaar gepraat. Buren confronteren elkaar vaak met beschuldigingen en soms zelf beledigingen waardoor de oplossing alleen maar verder weg lijkt te komen. Ook bij echtscheidingen kan er sprake zijn van slecht communicerende partners die niet praten om tot een oplossing te komen. Andere voorbeelden zijn conflicten tussen een bestuurder en de ondernemingsraad, gevallen van ongewenst gedrag, arbeidsconflicten, problemen die veroorzaakt zijn door een fusie of reorganisatie van een bedrijf of het optreden van arbeidsongeschiktheid na bijvoorbeeld een ongeval tijdens werktijd of een ander arbeidsconflict. In al deze gevallen kan het inschakelen van een mediator ervoor zorgen dat de oplossing van het probleem een stuk dichterbij komt.

De rol van een mediator

Partijen die lijnrecht over elkaar staan komen vaak niet meer tot constructieve gesprekken. De emoties zijn in de loop van de tijd hoog opgelopen en partijen communiceren slecht en luisteren vaak niet meer naar elkaar. Deze ontwikkelingen kunnen er toe leiden dat een conflict onoplosbaar is geworden. Het inschakelen van een neutrale partij met professionele kennis kan daarbij uitkomst bieden. Een mediator is een professional die speciaal is opgeleid om bij conflicten effectief op te treden en beide partijen de ruimte te geven om hun verhaal te doen. Door deze aanpak kan op z’n minst de communicatie hersteld worden en in veel gevallen leidt dat op zijn beurt weer tot het gericht zoeken naar een oplossing voor het conflict. Een mediator is vaak de gespreksleider die beide partijen ruim de mogelijkheid geeft om zijn of haar kant van het verhaal te vertellen. Daarbovenop kan de mediator bepaalde feiten of details naar boven laten komen die voorheen onderbelicht zijn gebleven. Daarbij kan er meer helderheid geschept worden over hoe de betrokkenen het probleem opgelost willen zien. De partijen worden tijdens mediation gemotiveerd om hun eigen gedrag te analyseren. Ook dit kan leiden tot kalmere gesprekken waarbij de partijen op zoek gaan naar een oplossing die voor beiden acceptabel is. Daarbovenop kan de mediator de partijen laten inzien dat de wijze van communiceren die voorheen beoefend werd niet constructief is en het probleem eerder zal verslechteren dan oplossen.

Wat kost een mediator?

Er zijn een aantal factoren die een rol spelen bij de uiteindelijke kosten. In de eerste plaats is de aard van het conflict vaak bepalend voor de duur van de oplossing van een conflict. In de tweede plaats is het uurtarief van de ingehuurde mediator van belang. Vaak ligt dit tarief tussen de 100 en 200 euro per uur. Gemiddeld duurt het mediationproces ongeveer 10 uur. Meestal wordt de mediator door beide partijen betaald. Daarmee wordt voorkomen dat de neutraliteit van de mediator in het geding komt.

Meer informatie over juridisch advies en mediation bij een burenruzie